در دوره ساسانی تا حد امکان از تنبیه بدنی برای دانش آموزان خطا کار خودداری میشد و شخص خطا کار مجبور بود کارهای عام المنفعه مانندکاشت و نگهداری از درختان را انجام دهد.

در دوره ساسانی تا حد امکان از تنبیه بدنی برای دانش آموزان خطا کار خودداری میشد و شخص خطا کار مجبور بود کارهای عام المنفعه مانندکاشت و نگهداری از درختان را انجام دهد.