صاحب امتیاز: زهرا عزیزی

مدیر مسئول و سردبیر: شاهین آبزن

آدرس: شهرستان رودبار- خلیل آباد- جنب سالن ورزشی شهدا- ساختمان کانون بازنشستگان- دفتر پایگاه خبری، تحلیلی آوای یونس

تماس: ۰۱۳۳۱۶۲۶۸۴۴

شماره تماس مستقیم با مدیر مسئول و سردبیر پایگاه: ۰۹۱۱۱۳۷۵۵۸۵ ۰۹۱۱۹۳۹۸۸۵۸