خبرنگاران آوای یونس با فرماندار رودباردیدار کردند.

گزارش تصویری از دیدار خبرنگاران آوای یونس با فرماندار رودبار :