شماره تماس مستقیم با مدیر مسئول و سردبیر پایگاه: ۰۹۱۱۱۳۷۵۵۸۵ ۰۹۱۱۹۳۹۸۸۵۸
صاحب امتیاز: زهرا عزیزی
مدیر مسئول و سردبیر: شاهین آبزن