طی حکمی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، حسن صیاد به سمت سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان گیلان منصوب شد.

آوای یونس ؛ طی حکمی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، حسن صیاد به سمت سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان گیلان منصوب شد.

وی پیش از این عهده دار معاونت درآمدهای مالیاتی استان بود.

گفتنی است رضا برهانی نیا، مدیر کل پیشین امور مالیاتی گیلان از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، به سمت سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان البرز منصوب شده است.